แบบสำรวจภาวะการมีงานทำปีการศึกษา 2560

ปริญญาตรี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                         https://goo.gl/forms/uyVAFyjiXWs3OT3S2

รัฐประศาสนศาสตร์                                              https://goo.gl/forms/aeCZYQoiCpXJ8kZH3

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                https://goo.gl/forms/5JPRwMlg1CvVhbDr2

บัญชี                                                                       https://goo.gl/forms/GdtLmASn5ZXTACOk2

นิติศาสตร์                                                              https://goo.gl/forms/dz5LjQz2jQBNAqcn2

เทคโนโลยีสารสนเทศ                                            https://goo.gl/forms/fAygwlacKu1PITk23

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                                 https://goo.gl/forms/S1MjcayuhrBVMXfP2

การท่องเที่ยว                                                         https://goo.gl/forms/R6K4tFw0OrylZW902

การตลาด                                                               https://goo.gl/forms/Shfvf9G48EEN5vHf2

การจัดการ                                                             https://goo.gl/forms/8TBBrjaYlJhjhsXm2

 

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตร์                                              https://goo.gl/forms/Hy9erjC3t6LkHRv92

บัญชี                                                                       https://goo.gl/forms/pav6lsZcZneL8hcG3

บริหารการศึกษา                                                   https://goo.gl/forms/iD3Hia6UzusrHwVu1

MBA                                                                      https://goo.gl/forms/DC2zyv07mkVxERTN2

 


พิมพ์