ติดต่อเรา | Contact Us

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ส่วนอินโดจีน

 

             โทรศัพท์  :   055000386 ถึง 7

                                            055000316 ถึง 7

              Fax สำนักอธิการบดี : 055000391

             สมัครเรียน และข้อมูลการศึกษาต่อ       2000

             สำนักอธิการบดี                                 2112

             สำนักวิชาการ                                    2116

             สำนักประกันคุณภาพการศึกษา            2116

                สำนักวิจัย                                         2104     

             งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา              2105

             สำนักกิจการนักศึกษา                        7272

             สำนักวิทยบริการ                               2202

 

 

               

ส่วนในเมือง

             693 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง
             อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก
             65000
             โทรศัพท์  :     055378348 ถึง 9

                                 055303411(หมายเลขนี้ขัดข้องบ่อยครั้ง)
             ประชาสัมพันธ์                                      101     

             สมัครเรียน และข้อมูลการศึกษาต่อ          111

             ชำระค่าธรรมเนียม, ค่าเทอม และ อื่น ๆ     130

             สำนักทะเบียนและประมวลผล                  102

 

© 2016 Phitsanulok University.