1. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์จากสำนักกิจการนักศึกษา
 2. ประกาศ จากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาผู้กู้ทุกชั้นปี ยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2560 ผ่านระบบ E-Studentloan
 3. ประกาศ จากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษาผู้กู้รหัส 592 เข้ายืนยันแบบคำขอกู้ฯ  ภาคเรียนที่ 3/2559 ในระบบ E-studentloan (ทำที่ไหนก็ได้ที่มี Internet) แล้วนำส่งใบยืนยันในระบบ ภาคเรียนที่ 3/2559 ที่ห้องงานกองทุนฯ ภายใน  วันที่ 10 กุมภาพันธ์
 4. ประกาศกำหนดการสอบประมวลความรู้ ในวันเสาร์ที่5พฤศจิการยน 2559 เวลา 09.00-16.00น. ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารปรางค์ทอง(ส่วนในเมือง)
 5. ข่าวประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 6. ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยเข้มแข็ง
 7. ข่าวประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 8. ข่าวประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 9. แบบคำขอกู้ ปี 2559 หลักฐานประกอบแบบคำขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 10. ให้นักศึกษาผู้กู้ทุกชั้นปี ยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2559 ผ่านระบบ E-Studentloan
 11. ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 12. ข่าวประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 13. ข่าวประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 14. ข่าวประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 15. ขอเชิญชวน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
© 2016 Phitsanulok University.