ตารางเรียนสำหรับนักศึกษา 1/2561
นักศึกษาสามารถสามารถเข้าลงทะเบียนได้จากเมนูสารสนเทศ ด้านบนขวา หรือ ด้านล่าง ในส่วนของเมนู onestop service

บัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิติศาสตร์

การตลาด

สาธารณสุข

การท่องเที่ยว