l การบริหาร l การวิจัย l การศึกษา l

 
 
   
HOT LINK :
บริการนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคสมทบ
ตรวจสอบผลการเรียน (เสาร์ - อาทิตย์)
ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบเทียบโอนรายวิชา
ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ศิษย์เก่า
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
แบบตอบรับเข้ารับปริญญาบัตร
PLU Service
แบบฟอร์มขอใช้บริการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ระบบจัดเก็บรายงานการประชุม
วางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
วารสารวิชาการ
สหกิจศึกษา
หนังสือรับรอง
แบบฟอร์มใบสมัครงาน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ใบสมัครเรียนปริญญาตรี
ใบสมัครเรียนปริญญาโท
แบบฟอร์ม ประวัติผลงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ใบชำระค่าแรกเข้า นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี ภาคสมทบ
ใบชำระค่าเล่าเรียน นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี ภาคสมทบ
แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์
แบบประเมิน สมศ.(สำหรับนักศึกษา)
แบบประเมิน สมศ.(สำหรับบุคลากร)
 
 

กพ. รับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประกาศ

นักศึกษารับทุน 1,000 บาท ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 /2557 กรุณาแสดงหลักฐานใบเสร็จรับทุน1,000+ใบลงทะเบียน+สำเนาบัตรประชาชน และเงินค่าประกันหอพักสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาตกค้างขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อรับเงินได้ที่ฝ่ายการเงินชั้น 2 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนใน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ ประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 2 อัตรา >>เอกสารแนบ<<
คำสั่ง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ 74/2557 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริหาร ประจำปีการศึกษา 2557 [6 August 2014]
ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง [31 July 2014]
แจ้งนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่ กยศ.และกรอ. ปีการศึกษา2557 เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 [21 July 2014]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [6 July 2014]
ให้ผู้กู้รายเก่ารหัส 574,572 ทำสัญญา [4 July 2014]
ให้ผู้กู้รายเก่ารหัส 544,554,564,562, ยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/57 ในระบบ e-studentloan [4 July 2014]
ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา ม.พิษณุโลกทุกท่าน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารปรางค์ทอง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาให้รับทราบด้วย กิจกรรมตักบาตรเริ่ม 08.30น [26 June 2014]
ประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้สอนประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา [18 June 2014]
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติซรางวัลดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 [25 March 2014]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ English Conversation Project และการแบ่งกลุ่มเรียน เริ่มวันที่ 3 มีนาคม 2557 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30-17.30น. ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เอกสารแนบ [3 March 2014]

     *** แจ้งนักศึกษา บัณฑิต สามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าเทอมของ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ที่ เลขที่บัญชี 980-3-26279-3 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพิษณุโลก ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก  ***
     *** แจ้งนักศึกษา Hybrid สามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าเทอมของ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ที่ เลขที่บัญชี 981-1-92521-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก  ***


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เปิดเรียนภาค เรียนเสาร์ - อาทิตย์ รุ่นแรก เดือนตุลาคม 2556 รับจำนวนจำกัด สนในติดต่อ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โทร 055-303411

   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .
 
 
 
You're visitor number
Website counter
Server Monitoring Software by PRTG Network Monitor
   
Copyright 2009 Phitsanulok University, All right reserved
Phitsanulok University, 693 Mittapab Rd.,Maung, Pitsanulok Thailand, 65000 Tel. 055-303411