ประกาศผลการคัดเลือก
การประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะ/สาขาวิชาที่เข่าร่วมโครงการสหกิจ
รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
สรุปผลการดำเนินงาน
ปฏิทินสหกิจศึกษา 
คำสั่ง ที่ 55/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก   []
..................................................................................................................................................

แสดงข่าวทั้งหมด