ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์
gcert2566

Download ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม