สนใจเข้าศึกษาต่อ

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือจะสำเร็จการศึกษาก่อนเริ่มปีการศึกษาถัดไป(ก่อนเปิดภาเรียน)
2. หรือเป็นผู้สำเร็วจการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือจะสำเร็จการศึกษาก่อนเริ่มปีการศึกษาถัดไป
3. คุณสมัติอื่น ๆ ตามสาขาวิชาที่สมัคร สามารถปรึกษากับทางผู้รับสมัครได้โดยตรง หรือ โทร 055303411  หรือทางหน้าเพจของเฟจบุ๊คมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
4. ผู้สำเร็จการศึกษาอื่นๆหรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอคำปรึกษาในการเข้าศึกษาได้ทุกวันทำการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน 4 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครจำนวน 4 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาจำนวน 4 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาจำนวน 4 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)จำนวน 4 ชุด
7. สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์จำนวน 4 ชุด หรือ
8. สำเนาใบแสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายจำนวน 1 ชุด โดยให้นำสำเนาใยแสดงผลการเรียนแบับสมบูรณ์จำนวน 4 ชุดมาส่งในวันปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา

รายชื่อหลักสูตร

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต (คณะนิติศาสตร์)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

ประกาศนียบัตรบัญฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คุณสมบัติประจำปีการศึกษา 2565
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
2 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา
3.3 และต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภากำหนด โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน
การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัคร https://apply.plu.ac.th เท่านั้น
เปิดรับสมัคร 19 สิงหาคม 2565

ปริญญาโท

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่ประสงค์จะสมัครเรียน
2. หรือเป็นผู้สมเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องในสาขาที่จะสมัครเรียน
3. หากเป็นเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอื่นๆ กรุณาติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาที่ 055303411 ต่อ 1212

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครจำนวน 2 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด
5. หากไม่สามารถแสดงฉบับสมบูรณ์ได้ในวันที่สมัครให้นำฉบับสมบูรณ์มาส่งได้หลังจากเปิดเทอม
6. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิจำนวน 2 ชุด
7. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูปโดยเขียนชื่อด้วยตัวบรรจงไว้ด้านหลังทุกรูป

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)**

**ยังไม่เปิดรับนักศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และห้องสอบ ป.บัณฑิต2563

Read more

ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต2563(ใหม่covid-19)

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารแนบ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยจ่าหน้าซองดังนี้ “มหาวิทยาลัยพิษณุโลก(แบบตอบรับบริหารการศึกษา)93 หมู่ 5 ตำบลสมอแขอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000 **หมายเลขโทรศัพท์มือถือ**รหัสนักศึกษา “

Read more

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รับรองวุฒิ๒) มีสัญชาติไทย๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๔) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.ค.ศ.๕) ไม่เป็นผู้ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ไม่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ ปลดออก หรือไล่ออก เพราะการกระทำผิดตามวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ๑๒) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา๑๓) ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภา โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน กำหนดการเปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง Online …

Read more

การเลื่อนขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 256๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๔                 เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู     ปีการศึกษา 256๔ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีความจำเป็น ต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกท่านให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีปัญหาหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยพิษณุโลกต้องนำผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านให้คุรุสภา เพื่อนำไปประกอบการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จึงเลื่อนขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู          ปีการศึกษา 256๔ (บางรายการ) รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาฯ ดังต่อไปนี้ ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายการ ระยะเวลา ๑. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ที่ http://www.plu.ac.th วันที่  ๕ เมษายน  256๔ ๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ …

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศเลื่อนสอบ ป.บัณฑิต 2564

Read more

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบเข้าป.บัณฑิต ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

Read more