สนใจเข้าศึกษาต่อ

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือจะสำเร็จการศึกษาก่อนเริ่มปีการศึกษาถัดไป(ก่อนเปิดภาเรียน)
2. หรือเป็นผู้สำเร็วจการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือจะสำเร็จการศึกษาก่อนเริ่มปีการศึกษาถัดไป
3. คุณสมัติอื่น ๆ ตามสาขาวิชาที่สมัคร สามารถปรึกษากับทางผู้รับสมัครได้โดยตรง หรือ โทร 055303411  หรือทางหน้าเพจของเฟจบุ๊คมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
4. ผู้สำเร็จการศึกษาอื่นๆหรือเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอคำปรึกษาในการเข้าศึกษาได้ทุกวันทำการ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน 4 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครจำนวน 4 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาจำนวน 4 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาจำนวน 4 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา)จำนวน 4 ชุด
7. สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์จำนวน 4 ชุด หรือ
8. สำเนาใบแสดงผลการเรียนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายจำนวน 1 ชุด โดยให้นำสำเนาใยแสดงผลการเรียนแบับสมบูรณ์จำนวน 4 ชุดมาส่งในวันปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา

รายชื่อหลักสูตร

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต (คณะนิติศาสตร์)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)
 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

ประกาศนียบัตรบัญฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

คุณสมบัติประจำปีการศึกษา 2565
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
2 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา
3.3 และต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภากำหนด โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน
การรับสมัคร
สมัครผ่านระบบรับสมัคร https://apply.plu.ac.th เท่านั้น
เปิดรับสมัคร 19 สิงหาคม 2565

ปริญญาโท

คุณสมบัติ

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่ประสงค์จะสมัครเรียน
2. หรือเป็นผู้สมเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องในสาขาที่จะสมัครเรียน
3. หากเป็นเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอื่นๆ กรุณาติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาที่ 055303411 ต่อ 1212

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครจำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครจำนวน 2 ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 ชุด
5. หากไม่สามารถแสดงฉบับสมบูรณ์ได้ในวันที่สมัครให้นำฉบับสมบูรณ์มาส่งได้หลังจากเปิดเทอม
6. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิจำนวน 2 ชุด
7. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูปโดยเขียนชื่อด้วยตัวบรรจงไว้ด้านหลังทุกรูป

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)**

**ยังไม่เปิดรับนักศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และห้องสอบ ป.บัณฑิต2563

Read more

ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต2563(ใหม่covid-19)

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารแนบ โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งไปรษณีย ...
Read more

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับป ...
Read more

การเลื่อนขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครและ ...
Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศเลื่อนสอบ ป.บัณฑิต 2564

Read more

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอบเข้าป.บัณฑิต ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

Read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า