ใบสมัคร/แบบฟอร์ม

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

แบบฟอร์มสำนักทะเบียนและประมวลผล

สนทป.01 แบบคำร้องทั่วไป แบบที่ 1 แบบที่ 2

สนทป.02 แบบคำร้องขอใบแสดงผลการเรียน(Transcript)/หนังสือรับรอง

สนทป.03 แบบคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ/นามสกุล/ที่อยู่

สนทป.04 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ

สนทป.05 แบบคำร้องขอย้ายคณะ/สาขา

สนทป.06 แบบฟอร์มการขอเทียบโอนผลการเรียน

สนทป.07 แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

สนทป.08 แบบฟอร์มคำร้อง ลาพักการศึกษา / ลาออก

สนทป.09 แบบฟอร์มใบลา

สนทป.10 ใบรับรองของผู้ปกครอง

สนทป.11 คำร้องขอลงทะเบียนเกิน  หรือ  ต่ำกว่าหน่วยกิตที่กำหนดตามระเบียบวิทยาลัย

สนทป.12 แบบสำรวจนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง  80 %

สนทป.13 ใบเตือน

สนทป.14 แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปริญญาโท