ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่องเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ไปเป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2562


พิมพ์