การเลื่อนขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ข่าวสั้น ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 256๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๔                 เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู     ปีการศึกษา 256๔ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีความจำเป็น ต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกท่านให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีปัญหาหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยพิษณุโลกต้องนำผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านให้คุรุสภา เพื่อนำไปประกอบการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จึงเลื่อนขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู          ปีการศึกษา 256๔ (บางรายการ) รายละเอียดตามปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาฯ ดังต่อไปนี้

ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายการระยะเวลา
๑. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ที่ http://www.plu.ac.thวันที่  ๕ เมษายน  256๔
๒. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวันเสาร์ที่  ๒๔  เมษายน  256๔  เวลา 09.00 – 16.00 น.
๓. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยติดประกาศ และผ่าน http://www.plu.ac.thวันที่  ๗  พฤษภาคม  256๔
๔. มอบตัวปฐมนิเทศและชำระค่าลงทะเบียนวันเสาร์ที่  ๕  มิถุนายน  256๔
๕. เปิดเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256๔เริ่มเรียนตั้งแต่ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ที่  12 – ๑๓  มิถุนายน 256๔  เป็นต้นไป