ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และห้องสอบ ป.บัณฑิต2563

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์
         ตามที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ.2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่คุรุสภากำหนด ภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบ  พบว่าเอกสารและหลักฐานที่ท่านให้มาไม่เป็นไปตามความจริง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ท่านในการศึกษาต่อระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูทันที  โดยที่ท่านจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ชำระมาแล้วทั้งหมด และพร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.30 – 16.00 น. (สอบข้อเขียน เวลา 09.30 – 11.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.) สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) อาคาร 5 ชั้น และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ในวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ.2563