ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2567

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์

เอกสาร Download
1. ประกาศ ๐๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๒๕๖๗ <<Download
2. เอกสารแนบท้าย ขั้นตอนและวิธีการเข้าสอบสัมภาษณ์ <<Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ป_บัณฑ_2567