ด่วน!! ประกาศวันสุดท้ายลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

ข่าวบัณฑิตศึกษา

**หากสิ้นสุดระยะเวลาและยังไม่แจ้งความประสงค์ในการขึ้นทะเบียนมา มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ดังกล่าว**

เรียนมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัญฑิต สาขาบริหารการศึกษา ซึ่งเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 2557 ถึง 2559 และมหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้เปิดให้มหาบัณฑิตได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์เพื่อขอรับใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษานั้น ซึ่งปัจจุบันได้มีมหาบัณฑิตได้ลงทะเบียนไว้จำนวนหนึ่งแล้วนั้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้เปิดให้ลงทะเบียนไว้เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว มหาวิทยาลัยจึงของแจ้งวันสุดท้ายของลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งทางเว็บไซส์ https://ksp.plu.ac.th  และ ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณมหาบัณฑิตทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ และทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งขั้นตอนการดำเนินการอื่น ๆ ต่อไป

**หากสิ้นสุดระยะเวลาและยังไม่แจ้งความประสงค์ในการขึ้นทะเบียนมา มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ดังกล่าว**