รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนที่รับนักศึกษาเช้าเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน  60 คน
2. เปิดเรียน  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
      3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ซึ่งยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
      3.2 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา
      3.3 และต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภากำหนด โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน

 4. กำหนดการรับสมัคร

รายการ

ระยะเวลา

1. สมัครทางออนไลน์ https://apply.plu.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่                    28 กุมภาพันธ์ 2563

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์           ที่ http://www.plu.ac.th

วันที่ 6 มีนาคม  2563

3. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่  14  มีนาคม  2563 

เวลา 09.00 – 16.00 น.

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยติดประกาศ

และผ่าน http://www.plu.ac.th

ภายในวันที่  27  มีนาคม  2563

5. รายงานตัวปฐมนิเทศนิเทศและชำระค่าลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

6. เปิดเรียน (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563)

เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

5. วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบัณฑิต ชั้น ๒ อาคารเรียน ๕ ชั้น ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2563  ผ่านทาง https://apply.plu.ac.th เท่านั้น
6. อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียม
     6.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท
     6.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท (ในกรณีผู้ที่ได้เข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยชำระเต็มจำนวน ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2563)
     6.3 ค่าขึ้นทะเบียนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1,500 บาท (ชำระในกรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)

***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก***

7. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
    (7.1) ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
    (7.2) สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา หากหนังสืออนุญาตฯหมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่
    (7.3) สำเนาสัญญาจ้างจากสถานศึกษา ว่าเป็นครูผู้สอน  
    (7.4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    (7.5) สำเนาทะเบียนบ้าน
    (7.6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 4 รูป (หน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวดแว่นตาดำ)
    (7.7) สำเนาหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี)
    (7.8) สำเนาปริญญาบัตร
    (7.9) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
    (7.11) เอกสารที่นำมาแนบใบสมัครจำนวน 2 ชุด ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่รับไว้
 
**หลักฐานตามข้อ 7 ให้ส่งเข้ามาในระบบออนไลน์(Upload)ตอนสมัครให้เรียบร้อยเท่านั้น**
8. การสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ
    8.1 การสอบคัดเลือก เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
           เวลา    09.00 – 12.00 น.       สอบข้อเขียน
           เวลา    13.30 – 16.00 น.       สอบสัมภาษณ์
    8.2 สถานที่สอบ
       อาคารเรียน 5 ชั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่วนอินโดจีน

 หมายเหตุ  ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่กำหนด โดยเตรียมอุปกรณ์การสอบพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบมาด้วย

9.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 6 มีนาคม 2563  ทางเว็ปไซต์ www.plu.ac.th   
10. อัตราค่าเล่าเรียน
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนในวันรายงานตัว ในวันที่ 10 เมษายน 2563
11. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 , 2) นักศึกษาต้องระบุชื่อสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ชัดเจน หากภายหลังมีปัญหาใดๆ มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในกรณี ดังกล่าว
 
 
เอกสารแนบ