ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ปีการศึกษา 2563

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ   ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 โดยวิธีการสอบทางออนไลน์ บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563  ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (12) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน       .. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ..2550  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จึงประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการ     สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ลำดับที่  1 – 60 จำนวน 60 คน  ตามรายชื่อที่แนบมาท้ายประกาศนี้ และให้ดำเนินการตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย

เอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก