มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต (คณะนิติศาสตร์)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(คณะสาธารณสุขศาสตร์)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)**

**ยังไม่เปิดรับนักศึกษาทั่วไป