ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และพระราชบัญญัติ

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ประกาศ เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ.2566

0013/2566 เรื่อง อัตตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พ.ศ.2566
0012/2567 เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ พ.ศ.2567

คำสั่ง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

181/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการหัวหน้าส่วนงาน 3 สิงหาคม 2566

182/2566 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดส่วนงานบริหารกลาง 7สิงหาคม 2566

พระราชบัญญัติสถานบันอุดมศึกษาเอกชน

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม