ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Hot news ข่าวบัณฑิตศึกษา ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ

โดยให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยจ่าหน้าซองดังนี้


มหาวิทยาลัยพิษณุโลก(แบบตอบรับบริหารการศึกษา)
93 หมู่ 5 ตำบลสมอแข
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
65000

**หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
**รหัสนักศึกษา