ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาฯระหว่างปีการศึกษา 2563-2566

ตามที่คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีมติรับทราบจำนวนและรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2563 ถึง 2566 แRead More…