ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส SARS CoV2(Covid-19) ในพื้นที่หลายจังหวัด และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของRead More…