ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีRead More…

การเลื่อนขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 256๔ ลงวันที่ ๕ Read More…

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือRead More…