ด่วน!! ประกาศวันสุดท้ายลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

**หากสิ้นสุดระยะเวลาและยังไม่แจ้งความประสงค์ในการขึ้นทะเบียนมา มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ดังกล่าว**
เรียนมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสRead More…