ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การเทียบโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรณีคุรุสภาไม่อนุมัติให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การเทียบโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรณีคุรุสภาไม่อนุมัติให้ได้รับใบประกอบวิชRead More…

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-2817234{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-593155{width: 50%;}} ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศRead More…

ด่วน!! ประกาศวันสุดท้ายลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

**หากสิ้นสุดระยะเวลาและยังไม่แจ้งความประสงค์ในการขึ้นทะเบียนมา มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ดังกล่าว**
เรียนมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสRead More…