รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือRead More…