รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) รับรองวุฒิ
๒) มีสัญชาติไทย
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.ค.ศ.
๕) ไม่เป็นผู้ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ไม่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ ปลดออก หรือไล่ออก เพราะการกระทำผิดตามวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๑๒) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา
๑๓) ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาออกให้ก่อนวันที่คุรุสภา โดยรายชื่อโรงเรียนที่ระบุในใบอนุญาตต้องตรงกับโรงเรียน ที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน

กำหนดการเปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง Online เท่านั้น