มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับการรับรองวิทยถานะ(รอบ2562-2567)

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาRead More…

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบันฑิต (คณะนิติศาสตร์)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว(คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์)หลักสูRead More…