ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาฯระหว่างปีการศึกษา 2563-2566

Hot news ประชาสัมพันธ์

ตามที่คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีมติรับทราบจำนวนและรายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2563 ถึง 2566 แล้วนั้น มหาวิทยาลัยพิษณุโลกขอประกาศรายชื่อนักศึกษาดังกล่าวมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอให้นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาหรือเข้าศึกษาในระหว่างปี 2563 ถึง 2566 ตรวจสอบรายชื่อของตนเองตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ หากไม่พบให้ดำเนินตามข้อ 2 ในประกาศอย่างเคร่งครัด

เนื่องจากไฟล์ประกาศมีขนาดใหญ่จึงต้องใช้เวลาในการแสดงผล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่อง-รายชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ-ปี-2563-2566

Download ประกาศ
ผู้ที่ไม่พบชื่อตนเองในประกาศ สามารถรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยได้ผ่าน Google form ตาม URL นี้ https://forms.gle/oYRT6h3DwQFr7NsQ7