ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ข่าวสั้น ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 256๔ ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเอกชน พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 256๔ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด หากภายหลังมหาวิทยาลัยฯ พบว่าเอกสารและหลักฐานที่ท่านให้มาไม่เป็นไปตามความจริง มหาวิทยาลัยฯจะตัดสิทธิ์ท่าน ในการศึกษาต่อระดับหลักสูตประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ครั้งนี้ โดยที่ท่านจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ชำระค่าเรียนมาแล้วทั้งหมด มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒4 เมษายน พ.ศ.256๔ เวลา 09.30 – 16.00 น. (สอบข้อเขียน เวลา 09.30 – 11.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น.) สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (ส่วนอินโดจีน) อาคารรักธนศาสตร์ (ตึก ๕ ชั้น)

ประกาศฉบับเต็ม