ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Covid-19 Hot news ประชาสัมพันธ์

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส SARS CoV2(Covid-19) ในพื้นที่หลายจังหวัด และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส SARS CoV2(Covid-19) จึงให้ดำเนินการ ตามมาตรการ ดังต่อไปนี้

  1. หยุดการเรียนการสอนในระบบปกติตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564 โดยให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลทดแทน รวมถึงให้งดการฝึกปฏิบัติ  ในแหล่งฝึกทุกแห่ง
  2. ตรวจหอพักนักศึกษาหรือหอพักบุคคลากรให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ โดยเน้นจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน  การจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อให้อากาศถ่ายเทและให้มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  โดยเคร่งครัดเพื่อลดความแออัดในพื้นที่
  3. นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ  การเดินทางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกทุกครั้ง