ประกาศ เรื่องการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิต2563(ใหม่covid-19)

ประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2563

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 โดยเลื่อนการสอบคัดเลือกฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนดไปแล้วนั้น และปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Corona Virus Disease 2019 : Covid-19) ยังอยู่ในสถานการณ์ที่การสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคดังกล่าว ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อยกระดับคุมเข้มการระบาด     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Corona Virus Disease 2019 : Covid-19) ไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม     ความรุนแรงยิ่งขึ้น
                  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นการสนองนโยบายของรัฐลาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยมติผู้บริหารคณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563  โดยวิธีการสอบทางออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 กำหนดการสอบข้อเขียนช่วงเวลา 10.30 น. – 11.30 น. และการสอบสัมภาษณ์         จะสอบช่วงเวลา 13.30 น.- 15.00 น. สอบด้วยวิธีการทางออนไลน์เช่นกัน โดยให้ผู้สอบเช็คข้อมูลตามแบบสอบถามที่กรรมการหลักสูตรฯส่งมาพร้อมข้อสอบข้อเขียน และให้ผู้สอบเช็คข้อมูลให้ครบทุกข้อ พร้อมส่งข้อสอบคืนให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทางระบบออนไลน์เท่านั้น

กรุณาตรวจสอบประกาศฉบับเต็มด้านล่าง

ดูประกาศฉบับเต็ม