เลื่อนสอบ ป.บัณฑิต

Hot news

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เรื่อง การเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
…………………………………………………….

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากระยะนี้สถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Corona Virus Disease 2019 : Covid-19) ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศและได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid -19 เป็นระยะที่ 3 วิธีป้องก้องกันคือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางและการจัดกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid -19 ไม่ให้เผยแพร่ระบาดจากคนสู่คนในการมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จึงเลื่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย หากมีการกำหนดสอบ วัน เดือนใด มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจะประกาศทางเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกให้ทราบอย่างน้อย 7 วัน
                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
                                             ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

ประภาพรรณ รักเลี้ยง
( รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

เอกสารแนบ