ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เอกสารแนบ 1. ประกาศมหาวิทยาลัยDownload 2. หนังสือเวียนแจ้งมหาบัณฑิตDownload 3. แบบตอบรับเข้าศึกษาต่อDownload 4. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท(บริหารการRead More…

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การเทียบโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรณีคุรุสภาไม่อนุมัติให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เรื่อง การเทียบโอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรณีคุรุสภาไม่อนุมัติให้ได้รับใบประกอบวิชRead More…

ด่วน!! ประกาศวันสุดท้ายลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

**หากสิ้นสุดระยะเวลาและยังไม่แจ้งความประสงค์ในการขึ้นทะเบียนมา มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ดังกล่าว**
เรียนมหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาหลักสRead More…